Doble titulació: Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Doble Grau en Enginyeria en Organització industrial i Logística i Administració i Direcció d'Empreses
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Durada: 5 anys
Crèdits ECTS: 369 ECTS
Títol a què dóna dret: Graduat/Graduada en Enginyeria en Organització industrial i Logística i Graduat/Graduadada en Administració i Direcció d'Empreses
Publicació BOE:

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Matèries de formació bàsica (BA) 102
Matèries obligatòries (OB) 216
Matèries optatives (O) 12
Pràctiques externes (PE) 15
Treball fi de grau (TFG) 24
TOTAL CRÈDITS 369

 

 

1r CURS (72 crèdits)

Codi

Matèria/ Assignatura

Tipus

Semestre

ECTS

102321

Càlcul (GEOIL)

BA

S1

9

102326

Expressió gràfica (GEOIL)

BA

S1

9

103300

Fonaments de gestió d’empreses (ADE)

BA

S1

6

103301

Fonaments de comptabilitat (ADE)

BA

S1

6

103302

Història econòmica(ADE)

BA

S1

6

102320

Àlgebra Lineal (GEOIL)

BA

S2

6

102329

Fonaments d’informàtica (GEOIL)

BA

S2

6

103305

Planificació comptable (ADE)

BA

S2

6

103306

Dret mercantil (ADE)

BA

S2

6

103307

Economia I (ADE)

BA

S2

6

103309

English for business II (ADE)

BA

S2

6

2n CURS (72 crèdits)

Codi

Matèria /Assignatura

Tipus

Semestre

ECTS

102322

 Mètodes numèrics (GEOIL)

BA

S3

6

102324

Física I (GEOIL)

BA

S3

6

102327

Química (GEOIL)

BA

S3

6

102338

Tecnologies del medi ambient i sostenibilitat (GEOIL)

OB

S3

6

103310

Direcció de màrqueting (ADE)

OB

S3

6

103318

Matemàtiques de les operacions financeres (ADE)

OB

S3

6

102325

Física II (GEOIL)

BA

S4

6

102333

Ciència dels materials (GEOIL)

OB

S4

6

102499

Direcció de la producció (GEOIL)

OB

S4

6

103308

Estadística bàsica (ADE)

BA

S4

6

103315

Organització i administració d’empreses (ADE)

OB

S4

6

103319

Dret financer i tributari (ADE)

OB

S4

6

3r CURS (72 ECTS)

Codi

Matèria / Assignatura

Tipus

Semestre

ECTS

102330

Teoria de mecanismes (GEOIL)

OB

S5

6

102331

Termodinàmica i transmissió de calor (GEOIL)

OB

S5

6

102336

 Fonaments d’enginyeria elèctrica (GEOIL)

OB

S5

6

103313

Economia II (ADE)

OB

S5

6

103314

Estadística avançada (ADE)

OB

S5

6

103316

Comptabilitat de costos (ADE)

OB

S5

6

102332

Mecànica de fluids (GEOIL)

OB

 S6

6

102334

Fonaments d’enginyeria electrònica (GEOIL)

OB

S6

6

102335

Automatització industrial (GEOIL)

OB

S6

6

103311

Comptabilitat financera (ADE)

OB

 S6

6

103312

Fonaments de finançament empresarial (ADE)

OB

S6

6

103317

Política econòmica (ADE)

OB

S6

6

4t CURS (72crèdits)

Codi

Matèria / Assignatura

Tipus

Semestre

ECTS

102403

Comportament organitzacional (GEOIL)

OB

S7

6

102405

Logística (GEOIL)

OB

S7

6

103321

Control de gestió i pressupostari (ADE)

OB

S7

6

103322

Planificació fiscal de l’empresa (ADE)

OB

S7

6

103323

Economia espanyola i mundial (ADE)

OB

S7

 6

103324

Dret del treball (ADE)

OB

S7

6

102407

Sistemes d’informació i distribució (GEOIL)

OB

S8

6

102490

Legislació industrial i gestió integrada (GEOIL)

OB

S8

6

103325

Màrqueting estratègic (ADE)

OB

S8

6

103327

Anàlisis dels estats econòmico-financers (ADE)

OB

S8

6

103328

Direcció financera (ADE)

OB

S8

6

103329

Econometria (ADE)

OB

S8

6

5è CURS (81 crèdits)

Codi

Matèria / Assignatura

Tipus

Semestre

ECTS

102500

Metodologia de projectes (GEOIL)

OB

S9

6

102401

Mètodes quantitatius (GEOIL)

OB

S9

6

102497

Pràctiques tutelades en empresa (GEOIL)

PE

S9

15

103320

Direcció estratègica (ADE)

OB

S9

6

102406

Mètodes quantitatius per la logística (GEOIL)

OB

S10

6

102409

Economia industrial i innovació (GEOIL)

OB

 S10

6

102498

Treball de fi de Grau (GEOIL)

TFG

S10

15

103345

Treball de fi de Grau (ADE)

TFG

 S10

9

 

Optatives

Assignatures optatives del Grau en Administració i Direcció d’Empreses (a escollir 12 ECTS per l’estudiant)

Curs

Semestre

Codi

ECTS

Matèria/ Assignatura

Tipus

C4 / C5

 

S7 / S8 / S9 /S10

 

103330

6

Comerç exterior (ADE)

O

103331

6

Investigació de màrqueting (ADE)

O

103333

6

Iniciativa empresarial i creació d’empreses (ADE)

O

103334

6

Gestió de l’empresa familiar (ADE)

O

103335

6

Sistemes informatius comptables (ADE)

O

103336

6

Auditoria (ADE)

O

103337

6

Valoració d’empreses i estratègia financera (ADE)

O

103338

6

Mercats financers i gestió de carteres (ADE)

O

103339

6

Comptabilitat de societats (ADE)

O

103340

6

Economia del sector públic (ADE)

O

103341

6

Economia del treball i polítiques d’ocupació (ADE)

O

103354

6

Teoria de jocs i aplicacions (ADE)

O

 

  • (ADE) Assignatura Grau en Administració i Direcció d’Empreses
  • (GEOIL) Assignatura Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística

 Tipus: Bàsiques (BA), Obligatòries (OB), Optatives (O), Pràctiques Externes (PE) i Treball de Fi de Grau (TFG)