Doble titulació: Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Accés

Perfil d'ingrés

Si t'agraden les TECNOLOGIES INDUSTRIALS i la GESTIÓ D'EMPRESES, aquest és el teu Grau!

Una de les enginyeries més versàtils i amb més projecció de futur

És una enginyeria de gestió que té molt bona acceptació i una alta inserció laboral.

Els estudis de Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística compaginen la formació tècnica pròpia d’una enginyeria, amb la formació en gestió i administració d’empreses perquè els futurs graduats estiguin en condicions de dirigir qualsevol departament de qualsevol empresa del sector industrial o del sector serveis d’acord amb criteris d’eficiència, sostenibilitat i millora continuada de la qualitat.

Vies d'accés

SI TENIU EL TÍTOL DE:

  • Batxillerat + PAU o COU + PAU:

Es pot accedir a qualsevol grau amb indepencèndia de la modalitat/opció que s'hagi cursat.

  • Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS):

Es pot accedir a qualsevol grau des d’un CFGS sense necessitat de fer cap prova; la nota d'accés és la qualificació mitjana dels estudis cursats.

Algunes titulacions de CFGS permeten convalidar crèdits. Consulteu quines matèries dels graus es reconeixen en aquest enllaç.

  • Algun altre títol universitari:

Es pot accedir a un grau amb qualsevol altre títol universitari; la nota d'accés és la qualificació mitjana dels estudis cursats.

SI HEU SUPERAT LES PROVES PER A:

  •  Més grans de 25 anys:

Les persones més grans de 25 anys poden accedir a la universitat superant la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Aquestes proves són comunes per a totes les universitats de Catalunya.

  •  Més grans de 45 anys

Les persones més grans de 45 anys poden accedir a la universitat superant la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys. Són proves comunes per a totes les universitats de Catalunya.

  •  Més grans de 40 anys amb acreditació d’experiència

Podran accedir a la universitat les persones més grans de 40 anys que acreditin experiència laboral o professional relacionada amb un ensenyament de grau i que no disposin de cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies d'accés. Podeu trobar més informació en aquest enllaç.

SI VENIU D’UNA ALTRA UNIVERSITAT I/O D’UNS ALTRES ESTUDIS UNIVERSITARIS

Podeu fer-ho per dues vies diferents:

  • Preinscripció universitària

Accés normal per la preinscripció universitària .

Podeu trobar més informació del procediment a seguir, un cop estigueu admesos, en aquest enllaç.

Si tens aprovades assignatures en els estudis d’origen que tinguin una càrrega lectiva i uns programes equivalents a les nostres, se't poden reconèixer. Pots trobar més informació en aquesta pàgina.

  • Sol·licitud de reconeixement dels crèdits superats

Podeu demanar que se us reconeguin els crèdits que tingueu superats a la titulació d’origen.

 

ACCÉS PER A ESTUDIANTS ESTRANGERS

Per accedir a estudis universitaris, heu de tenir en compte que els procediments que heu de seguir depenent de quins estudis teniu i dels que voleu fer. En aquest enllaç podeu trobar més informació.

Places i notes de tall

El nombre de places que s'ofereix en aquesta titulació són 10.

Podeu trobar informació sobre la nota d'accés de cursos anteriors a Notes de tall.

Per calcular la nota d'admissió s'escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes.

Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau -que s'aplicaran per a l'accés a la universitat- es poden consultar en aquest enllaç a les Taules de ponderacio.  Aquest doble grau correspon a "Administració i Direcció d'Empreses / Enginyeria en Organització Industrial i Logística (simultaneïtat)".

Podeu trobar més informació a la web de la generalitat.